Algemene voorwaarden Springshop Urk

ALGEMENE VOORWAARDEN SPRINGSHOP URK

1.Definities

1.1 Spingshop Urk: een besloten vennootschap die zich bezig houdt met de verhuur van opblaasbare attracties met bijbehorende accessoires.
1.2 Huurder: iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie Springshop Urk werkzaamheden verricht en/ of zaken verkoopt of verhuurt.
1.3 Offerte: aanbieding van producten specifiek gericht aan een huurder tegen een door Springshop Urk gestelde prijs en voorwaarden.
1.4 Gehuurde: de in de overeenkomst overeengekomen gehuurde opblaasbare attracties met bijbehorende accessoires.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten tussen Springshop Urk en huurder, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen of derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de werkzaamheden van Springshop Urk.

 

3. Totstandkoming
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Springshop zijn geheel vrijblijvend.
3.2. De overeenkomst komt pas tot stand na een (e-mail) bevestiging van Springshop Urk, tenzij Springshop Urk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
3.3 Huurder kan telefonisch, per e-mail of via de website items reserveren. De reservering is pas definitief na een (e-mail) bevestiging van Springshop Urk en nadat Springshop Urk het (voorschot)bedrag heeft ontvangen.

 

4. Prijzen, waarborgsom
4.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door Springshop Urk opgegeven.
4.2 De prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief levering/ ophaalkosten en schoonmaakkosten.
4.3 Bij verlenging van de huurtermijn, wordt de nieuwe huurprijs vastgesteld. Hiervan ontvangt huurder afzonderlijk een factuur, tenzij anders is overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke wijziging van de overeenkomst, laat de aanspraak van Springshop Urk op verrekening daarvan onverlet.

 

4.4 Huurder is gehouden een waarborgsom te betalen. Deze waarborgsom wordt geretourneerd wanneer vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Is dat niet het geval, dan is Springshop Urk gerechtigd de door huurder verschuldigde bedragen te verrekenen met de waarborgsom.5. Betaling
5.1 De huursom, waarborgsom, schoonmaakkosten en het voorschotbedrag voor de leverings-/ophaalkosten dienen vooraf te worden betaald. Dit kan vooraf per bank dan wel in contanten bij aflevering van het gehuurde, tenzij anders is overeengekomen. De leverings- en ophaalkosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Alsdan vindt verrekening met het betaalde voorschot plaats. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.2 Indien huurder niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder wettelijke rente verschuldigd.
5.3 Nadat huurder in verzuim is, is Sportshop Urk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het openstaande bedrag met rente, met een minimum van € 25,--.

 

6. Bezorging en retourhalen
6.1 Het gehuurde wordt door Springshop Urk afgeleverd en opgehaald op de overeengekomen tijdstippen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Levering/ het ophalen vindt plaats op de begane grond. Het afleveradres dient direct bereikbaar te zijn voor de bedrijfswagens van Sportshop Urk, dan wel bereikbaar te zijn binnen een afstand van 10 meter van een laad/lospunt waarbij het afleveradres over een vlakke vloer met rollend materieel bereikbaar is.
6.3 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende hulp aanwezig is ten tijde van het afleveren en ophalen van het gehuurde. Ontbreekt deze hulp, dan zijn de extra kosten daarvan voor rekening van de huurder.
6.4 Bij het ophalen dient het gehuurde gereed te staan op het afgesproken tijdstip in de daarvoor bestemde transportmaterialen. Is dat niet het geval, dan zijn de extra kosten voor rekening van huurder. Springshop Urk is dan gerechtigd een extra huurtermijn in rekening te brengen.

 

7. Verplichting huurder
7.1 Huurder is gehouden de gebruiksvoorschriften, de veiligheidsvoorschriften en de mogelijk gegeven nadere veiligheidsinstructies strikt in acht te nemen.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Het gebruik van het gehuurde is volledig voor rekening en risico van huurder. Springshop Urk is derhalve niet aansprakelijk voor schade geleden door huurder en/ of gebruikers van het gehuurde verband houdende met het gehuurde.
8.2 Huurder vrijwaart Springshop Urk voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor Springshop Urk aansprakelijk mocht zijn. Tevens vrijwaart huurder Springshop Urk voor alle schades en kosten welke mochten ontstaan in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.

 

9. Annuleren
9.1 Bij annulering door de huurder binnen twee weken voor de overeengekomen aanvang datum is 30% van de overeengekomen huursom verschuldigd.

 

10 Toepasselijk recht, forumkeuze en depot
10.1 Op alle overeenkomsten tussen Springshop Urk en huurder is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen Springshop Urk en huurder worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland, (locatie Lelystad) tenzij sprake is van een kantonzaak.